Què és?

QUÈ ÉS UN POUM?

El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) és un instrument normatiu d’ordenació de gran importància que donarà les directrius de desenvolupament del terme municipal de Cadaqués.

El Pla ha d’establir el model més convenient de mobilitat, habitatge, revitalització econòmica, usos del sòl, infraestructures, xarxa d’equipaments i espais lliures, patrimoni, etc. Tot això prioritzant de manera especial valors tan necessaris com l’equilibri i l’harmonia amb l’entorn.

QUIN SÓN ELS SEUS OBJECTIUS?

Els objectius bàsics del POUM són:

  • Classificar el sòl amb urbà, urbanitzable i no urbanitzable amb la finalitat d’establir el règim jurídic corresponent i els usos que es poden fer en cadascun d’ells.
  • Definir el model d’implantació urbana (necessitats de creixement, tipologies d’edificació i ubicació i característiques dels equipaments i zones verdes, etc.) i les determinacions per al desenvolupament urbanístic sostenible, amb models d’ocupació del sòl que evitin la dispersió del territori i afavoreixin la cohesió social i atenguin a la preservació i millora dels sistemes de vida tradicional.
  • Definir l’estructura general d’ordenació urbanística del territori i les pautes per fer-ne el seu desenvolupament amb una utilització racional del territori i el medi ambient, equilibrant les necessitats de creixement amb la preservació dels recursos naturals i valors paisatgístics, arqueològics, històrics i culturals.
  • Determinar les circumstàncies que poden produir la seva modificació o revisió.

Participa, no deixis que t'ho expliquin, forma part del que es decideixi. FEM-HO JUNTS!

Participa, no deixis que t'ho expliquin, forma part del que es decideixi. FEM-HO JUNTS!

AJUNTAMENT DE CADAQUÉS

C. Silvi Rahola, 2
17488 Cadaqués
Telèfon: 972 258 200
Fax: 972 258 074
poum@cadaques.cat

Ajuntament-de-Cadaqués

ajuntamentcadaques

@AjCadaques

Ajuntament de Cadaques

GRUP WHATSAPP